หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเบียน
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
สายตรงนายก : 036-776-078 ,098-252580
1
2
 
 
 
ติดตามผลการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2491 27 ต.ค. 2564
แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์และแบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานการสังเกตการณ์ กค. มท 0803.3/ว2492 27 ต.ค. 2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2482 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] 27 ต.ค. 2564
หารือแนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว2485 27 ต.ค. 2564
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2483 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ต.ค. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18614-18636 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ต.ค. 2564
ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2484 27 ต.ค. 2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว2479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ต.ค. 2564
หนังสือการ์ตูน เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์ โรงเรียนปลายทางกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2473 27 ต.ค. 2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2474 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ต.ค. 2564
คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 กพส. มท 0810.4/ว2477 26 ต.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR_แนบ] 26 ต.ค. 2564
การแจ้งกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2472 26 ต.ค. 2564
ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว132 26 ต.ค. 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว6089 26 ต.ค. 2564
การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2466 25 ต.ค. 2564
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว144 25 ต.ค. 2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2460 25 ต.ค. 2564
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์เดิม ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2461 25 ต.ค. 2564
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564 20 ต.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,047
 
 


 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10