ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระเบียน
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 3 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256382,62793,443103,9438,994--------289,007
25628,87067,33572,89637,85739,69070,516133,437196,37166,68477,54879,13063,786914,120
256134,86448,00263,84340,43757,33866,16141,83650,31435,33848,74048,87935,217570,969
ยอดยกมาตั้งแต่ 31 ส.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2560   564,819
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,338,915
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี