องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี